چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸ ۰۰:۲۲:۲۲ شناسه :۱۰۷۶۸۴۲

دوربین تبریزبیدار؛

میهمانان غرفه تبریزبیدار در دومین روز از دهمین نمایشگاه مطبوعات استان

چهره های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و جمعی از مدیران استانی میهمانان غرفه تبریزبیدار در دومین روز از دهمین نمایشگاه مطبوعات استان بودند.

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title