دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰:۳۵ شناسه :۱۰۷۷۰۲۰

دوربین تبریزبیدار؛

خواب برگشت آمریکا به کشور غیر قابل تعبیر است

حاشیه های مراسم استکبارستیزی در تبریز را از قاب دوربین تبریزبیدار ببینید.

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title


Image title

Image title


Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title