شعر طنز؛

من یقین دارم جکی جان، کیمیاست!

دختر مانند شیری که ساواک بود از نامش هراسان، کیمیاست.

به گزارش تبریز بیدار به نقل از فرا دید، 

رستم دستان ایران کیمیاست
“آرش” پر زور دوران کیمیاست

یک تنه جنگیده با صدها نفر
من یقین دارم جکی جان، کیمیاست

آنکه در دوران اسکندر نمود
تابع خود کل یونان، کیمیاست

آنکه داده درس اخلاق و ادب
را به زیبایی به لقمان، کیمیاست

کرد خرمشهر را آزاد او
بچه ناف “آبودان” کیمیاست

آرش مشفق: تناردیه…ژاور
هم کوزت هم ژان والژان، کیمیاست

دختر مانند شیری که ساواک
بود از نامش هراسان، کیمیاست

وآنکه از ترسش سیا و کا.گ.ب.
خیس بنمایند تنبان، کیمیاست

آنکه باعث شد توافق عاقبت
ثبت گردد توی لوزان، کیمیاست

دختری که بین ما و جیبوتی
حل کند یک روز بحران، کیمیاست

در “پسابرجام” هم منجی ما
از نفوذ شر شیطان، کیمیاست

الغرض محبوب دلهای همه
بالاخص کیوان و پیمان، کیمیاست

هم چنان که آن “معما” واقعی ست
دشمن هرگونه چاخان، “کیمیا”ست

سعید مسگرپور

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.