اهمال کاری و تعارض منافع در نظام پرستاری / نتایج حقوق های پایین؛ از رانندگی در اسنپ تا مهاجرت

اهمال کاری و تعارض منافع در نظام پرستاری / نتایج حقوق های پایین؛ از رانندگی در اسنپ تا مهاجرت

فعال صنفی و کاندیدای ششمین دوره هیات مدیره نظام پرستاری تبریز گفت: به دلیل برخی اهمال کاری ها یا حضور برخی افراد ضعیف یا دارای تعارض منافع در بدنه نظام پرستاری، بسیاری از مطالبات برحق پرستاری بر زمین مانده است.