ترافیک آبرسان ابوریحان؛ سوهان روح شهروندان / از اطبا تا مجوزهای پساپروژه ای شهرداری

ترافیک آبرسان ابوریحان؛ سوهان روح شهروندان / از اطبا تا مجوزهای پساپروژه ای شهرداری

ترافیک در بزرگراه آزادی مسیر آبرسان تا ابوریحان به پدیده ای خارج از کنترل تبدیل شده است. هر روز در کنار سایر مشکلات کوچک و بزرگ زندگی، شهروندان تبریزی ماندن در ترافیک این مسیر را نیز همچون سوهانی بر اعصاب و روان تحمل می کنند.