ردپای همسایه نام آشنا در تحرکات داخلی ایران

ردپای همسایه نام آشنا در تحرکات داخلی ایران

نکته مهم در خصوص رفتارهای صورت گرفته توسط ترکیه و جمهوری آذربایجان این است که  از یک سال پیش تا به امروز این دو کشور  آگاهی از حساسیت های به حق کشورهای همسایه و بویژه جمهوری اسلامی ایران در خصوص نزدیک شدن گروه های تروریستی به مرز خود داشتند.