تبریز بیدار بررسی می کند؛

چرا ریاست بر شورای شهر مهم می باشد؟

رئیس شورا می تواند با عدم پیگیری، مصوبات شورا را بدل به کاغذهای بی ارزش کند اگر مشاهده شود برخی قوانین مصوب به اجرا در نیامده است حاصل این بند است.

سرویس اجتماعی تبریزبیدار؛

بیش از یک هفته ازانتخابات هیئت رئیسه شورا می گذرد ولی هنوز هم بازار مصاحبه ها گرم است و هرکدام ازاعضای شورا در گفت و گو با یک رسانه محلی نظر خود را در مورد انتخابات هیئت رئیسه شورا می گویند.

نکته ای که گاها درمیان مصاحبه ها دیده می شود این است که نمایندگان مردم، بودن در هیئت رئیسه و حتی ریاست بر شورا را امری می دانند که اختیارات در خور توجهی نصیب آن ها نمی کند و تصدی این پست ها را مناسب افرادی می دانند که از انرژی و انگیزه کافی برخوردار می باشند.

حال با نگاهی به کتاب قانون می توان پی برد که رئیس شورا فقط وظیفه اداره جلسه را بر عهده ندارد و ازاختیارات وسیعی برخوردار می باشد و اگر حتی نگاهی به انتخابات ۳ دوره اخیر ریاست جمهوری بزنیم رد و پای شورا و شهرداری را بخوبی می توانیم ببینیم.

به جز معادلات سیاسی بالا، اختیارات رئیس شورای شهر، از اهمیت قانونی و بستر حقوقی فراوانی نیزبرخوردار است. قانون شوراها، اختیاراتی به رئیس داده که با مروری کوتاه بر آن می توان به خوبی دریافت چرا انتخابات رئیس و افرادی که قرار است محرم وی شوند چندان نیز امر فرمایشی نیست.

در ذیل به برخی از این اختیارات اشاره می کنیم.

  1) مسئولیت امور اداری و مالی شورا، پیامد  اجرای آن: کلیه امور به صلاحدید رئیس شورا انجام می شود. او می توانداختیارات وسیع خود را درباره دادن میدان به شهردار وقت و بازگذاشتن دست عوامل شهرداری اعمال کند.

۲)تعیین دستور جلسه، زمان و نوع جلسه (‌عادی یا فوق العاده)، پیامد اجرای آن: رئیس شورا به سادگی می تواند دستور جلسه ای را طبق اختیارقانونی خود تغییر دهد. او می تواند جلسه را به صورت فوق العاده تشکیل دهد و برای موارد فورس ماژور از اعضا، رای گیری کند.

۳)دعوت از اعضاء و تقسیم کار بین اعضاء و کمیسیونهای شورا ، پیامد اجرای آن: اختیار توزیع اعضا در کمیسیونها با رئیس شوراست. او می تواند منتقدان را از کمیسیونهای حساس و سیاسی مانند برنامه و بودجه و فرهنگی دورنگه دارد تا امور مالی و مسایل شهرداری چندان زیر ذره بین شورا نرود وپیامد عدم اجرای آن: رئیس شورا می تواند این اختیار را به رای گیری به صحن علنی تفویض کند. هر چند در این صورت، باز هم اکثریت می توانند نظر خود را در این باره غلبه دهند.

۴)پیگیری مصوبات شورا،پیامد اجرای آن: این وظیفه قانونی رئیس شورا می تواند یک معنی داشته باشد: او مخیر است شهرداری را برای اجرای مصوباتی که دوست ندارد، زیر فشار بگذارد و پیامد عدم اجرای آن: رئیس شورا می تواند با عدم پیگیری، مصوبات شورا را بدل به کاغذهای بی ارزش کند، اگر مشاهده شود برخی قوانین مصوب به اجرا در نیامده است حاصل این بند است.

۵)صدور احکام مسئول و اعضاء دبیر خانه شورا، که از کارکنان شهرداری خواهند بود، پیامد اجرای آن: رئیس شورا می تواند بنا به صلاحدید خود، اعضایی را به کاربگمارد که باعث تسهیل امور شهرداری شود. همچنین جمع آوری دوستان حزبی و همفکر به عنوان کارشناس و کارمند در شورای شهر، فرصت سازماندهی آرای آینده را به رئیس شورامی دهد.

۶)اجرای مفادماده (۳۳) آیین نامه مالی شهرداریها شامل ایجاد تعهد، تشخیص،تسجیل وصدور حواله در حدود اعتبارات مصوب شورا در‌صلاحیت رییس شورا یا اعضایی است که از طرف وی کتباً وبطور منجز اختیارات لازم به آنها تفویض می‌شود، پیامد اجرای آن: امور اصلی مالی در شهرداری با امضای رئیس شورا، سندیت قانونی پیدا می کند وپیامد عدم اجرای آن: رئیس شورای شهر می تواند با عدم امضای اسناد موضوع این بند،جلوی عملکرد مالی غیر شفاف در شهرداری را بگیرد. همچنین او با گماردن کارشناسان واعضای مورد اعتماد خود در این گلوگاه مالی، قادر است عملکرد شهرداری در این بخش رابه خوبی رصد کرده و از اقدامات غیرقانونی جلوگیری کند.

۷) تاییدبودجه شورا که توسط خزانه دار شورا تنظیم می‌شود و طرح جامع آن در شورا برای تصویب, پیامد اجرای آن: رئیس شورای شهر، حجم و گستره دیوانسالاری شورا را تعیین میکند. او می تواند با افزایش بودجه شورا، به کارامدی و اثربخشی این نهاد به خصوص درحوزه نظارت بر عملکرد شهرداری کمک کند.

۸)ابلاغ کتبی موارد اعتراض و ایراد اعضاء که به صورت روشن به رییس شورا تقدیم شده است به عنوان تذکر به شهردار و دریافت پاسخ کتبی یا‌شفاهی شهردار در خصوص تذکرابلاغی و طرح آن در جلسه شورا، پیامد اجرای آن: رئیس شورا می تواند با گردش سریع تذکرات و اعتراضات اعضایشورای شهر، شهرداری را وادار به پاسخگویی کند.

۹)کلیه مکاتبات رسمی شورا با امضای رییس شوراست، پیامد اجرای آن: رئیس شورا به صلاحدید خود قادر است با کلیه نهادها و دستگاهها مکاتبه کند و باعث ایجاد هم افزایی در عملکرد نهادهای مرتبط با شهروندان شود و پیامد عدم اجرای آن: رئیس شورای شهر می تواند با عدم امضا و نگهداشتن برخی مکاتبات، به عملکرد شورا جهت دهی کند و در صورت لزوم، دستور عدم مکاتبه در برخی زمینه ها را به دیوانسالاری این نهاد بدهد.

۱۰)خواندن گزارشهای آماری مختلف و فرستادن مصوبات به فرمانداری، پیامد اجرای آن: رئیس شورا می تواند با دستور تهیه گزارشهای مختلف، عملکردشورا و شهرداری را شفاف کند و باعث نظارت قوی تر بر شهرداری شود وپیامد عدم اجرای آن: رئیس شورا می تواند با بی اعتنایی نسبت به گزارشهای مختلف،باعث عملکرد بی قاعده و قانون در شهرداری و شورا شود.

۱۱)ارسال پیشنهادهای رسیده را با توجه به موضوع آن با تعیین مهلت برای اعلام نظر به کمیسیون مربوط، پیامد اجرای آن: رئیس شورا می تواند مسایل شهر را در اختیار کمیسیونها قراردهد تا به حل مشکلات کمک شود. او می تواند با تعیین مهلت زودتر، اعضای کمیسیون رابه کار بیشتر وادارد و پیامد عدم اجرای آن: رئیس شورا می تواند پیشنهادها و مسایل مطرح شده را به کمیسیونها ارجاع ندهد و در صورت ارجاع موارد، با تعیین مهلت بلند، عملا آن پیشنهاد را بی اثر و مشمول مرور زمان کند. اعضای کمیسیون ها حتی می توانند مهلت بیشتری از رئیس برای بررسی موارد بگیرند.

۱۲) امضای کلیه اسناد مالی شورای شهر، پیامد اجرای آن: