به مناسبت شهادت کریم اهل بیت؛

گمان مبر که حسن بی ضریح است ….

رهبـر انقـلاب: امـام حسـن جنـگ نـظامی را بـا آن دشمنـی که قبـلا بـاید افشـا بشـود و سپـس بـا آن مبـارزه بشـود متـوقف کـرد تـا جنـگ سیـاسی ، جنـگ فـرهنـگی ، جنـگ تبلیـغاتی و جنـگ اسـلامی خـود را بـا او شـروع بکنـد…امام حسـن (علیه السلام ) زمینـه سـاز عـاشـورا و تـداوم امامـت در شیـعه بـود.

گمان مبر که حسن بی ضریح است ....

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.