پشتوانه ی اجرایی سند تدبیر و توسعه کیست؟

واکنش استاندار سابق به سند تدبیر و توسعه

اگر تبریز در این سند به عنوان شهر بین المللی معرفی شود، اعتبارات مشخصی در این حوزه برای تبریز اختصاص یافته و تبریز مورد استناد و حمایت اسناد پائین دستی قرار می گیرد. اما اگر صفت بین المللی از قاموس تبریز دریغ گردد یک جفای تاریخی در حق شهر اولین ها اعمال خواهد شد.

به گزارش تبریز بیدار،  احمد علیرضا بیگی استاندار سابق آذربایجان شرقی در کانال تلگرام خود نسبت به ماهیت سند تدبیر و توسعه استان واکنش نشان داد و نوشت: 

آذربایجان شرقی اسنادی با عنوان توسعه کم ندارد. دولت آقای خاتمی سندی با عنوان سند توسعه ی آذربایجان شرقی تصویب کرده بود. کارشناسان، این سند را با سند تدبیر و توسعه ی فعلی مقایسه کنند. سند توسعه ی آذربایجان شرقی تصویب شده در دولت آقای خاتمی، علی رغم کاستی های موجود، در هیئت دولت تصویب شده بود و پشتوانه ی اجرایی داشت. پشتوانه ی سند تدبیر و توسعه کیست؟ در کدام مرجع رسمی تصویب شده است؟ کدام خط اعتباری برای آن معلوم شده است؟ به لحاظ محتوا و آینده نگری کدام خلا سند قبلی را پر کرده است؟

متولیان توسعه ی آذربایجان تمام تلاش خود را باید به سمت سند ملی آمایش ببرند که پشتوانه ی اجرایی دارد و لازم الاجراست و در برنامه ی توسعه ی پنج ساله ی کشور به عنوان سند بالادستی لحاظ می شود. مسئولین و متولیان آذربایجان شرقی باید کارکرد بین المللی تبریز و استان را در چارچوب سند ملی آمایش بگنجانند. در سند قبلی آمایش که در دو سال اخیر تنظیم شده، تنها اصفهان و تهران به عنوان شهر بین المللی معرفی شده است و مابقی شهرها شهر منطقه ای محسوب گردیده اند. در بازنگری سند آمایش، باید تبریز در کلوپ شهر بین المللی قرار گیرد. این مهم به دوش نمایندگان تبریز و مسئولین استانی است. اگر تبریز در این سند به عنوان شهر بین المللی معرفی شود، اعتبارات مشخصی در این حوزه برای تبریز اختصاص یافته و تبریز مورد استناد و حمایت اسناد پائین دستی قرار می گیرد. اما اگر صفت بین المللی از قاموس تبریز دریغ گردد یک جفای تاریخی در حق شهر اولین ها اعمال خواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.