عکس/ پزشک با معرفت اردبیلی

پزشکی در اردبیل نوشته ای را در مطب خود نصب کرده که تعجب بیماران خود را بر داشته است.

به گزارش تبریز بیدار، پزشکی در اردبیل نوشته ای را در مطب خود نصب کرده که تعجب بیماران خود را بر داشته است.این پزشک اردبیلی گفته این هیچ الزامی به دریافت ویزیت نیست.

 

عک/ پزشک با معرفت اردبیلی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.