عکس و مکث؛

«خشک شدن دریاچه ارومیه» در کتاب درسی استرالیایی‌ها

خشک شدن دریاچه ارومیه در کتاب جغرافیای سال دهم دبیرستانهای استرالیا، و در تشریح موضوع انتقال آب و پیامدهای زیانبار آن قرار گرفته است.

به گزارش تبریز بیدار ، موضوع “خشک شدن دریاچه ارومیه” در کتاب جغرافیای سال دهم دبیرستانهای استرالیا بعنوان یکی از مثال های تشریح موضوع انتقال آب و پیامدهای زیانبار آن مطرح شده است.

خشک شدن دریاچه ارومیه در کتاب جغرافیای سال دهم دبیرستانهای استرالیا، و در تشریح موضوع انتقال آب و پیامدهای زیانبار آن قرار گرفته است.

خشک شدن دریاچه ارومیه در کتاب درسی استرالیایی‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.