در حاشیه جدال همیشگی منتقدان و حامیان شریعتی؛

ما و فقر گفتگو

چهل سال از درگذشت دکتر علی شریعتی گذشته است و ما هنوز نمی دانیم که بالاخره شریعتی خوب است یا بد، و یا اگر خوب و بد او هم همچون هر اندیشمند دیگری نسبی است، کدام بخش از افکارش سره است و کدام ناسره.

یادداشت میهمان تبریزبیدار؛ مسعود زین العابدین

چهل سال از درگذشت دکتر علی شریعتی گذشته است و ما هنوز نمی دانیم که بالاخره شریعتی خوب است یا بد، و یا اگر خوب و بد او هم همچون هر اندیشمند دیگری نسبی است، کدام بخش از افکارش سره است و کدام ناسره.

از این دست مسائل متاسفانه کم نیستند که گرچه اجمالش مشخص است اما تفصیلش نامعلوم و مبهم است. اینها همه از ضعف گفتگو است.

وقتی پس از چهل سال بر سر چنین مسائلی دور یک میز ننشسته ایم و گفتگو نکرده ایم، مجبوریم که با تقدیس آبکی یا لعن افراطی با اندیشه و اندیشمندان مواجه شویم و احساسات هر دو طیف را برانگیزانیم.

کرسی آزاداندیشی پیشکش ، کاش همین قدر همت کنیم که نتیجه مطالعات و بررسی هایمان را در جمع های دوستانه ای به اشتراک بگذاریم و در حد وسعمان، به نتایجی برسیم. شاید این هم مصداقی از تعاون باشد.

و تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.