تبریزبیدار
چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶ ۱۴:۰۸:۲۱ شناسه خبر : ۱۰۶۶۳۲۱

گزارش تصویری؛

اجتماع بزرگ و مردمی صیانت از حریم خانواده در تبریز

اجتماع بزرگ و مردمی صیانت از حریم خانواده در اعتراض به بی بند وباری و تلاش دشمن برای از بین بردن استحکام خانواده در ميدان ساعت تبريز برگزارشد.

اجتماع بزرگ و مردمی صیانت از حریم خانواده

اجتماع بزرگ و مردمی صیانت از حریم خانواده

0

اجتماع بزرگ و مردمی صیانت از حریم خانواده

اجتماع بزرگ و مردمی صیانت از حریم خانواده

اجتماع بزرگ و مردمی صیانت از حریم خانواده

اجتماع بزرگ و مردمی صیانت از حریم خانواده

اجتماع بزرگ و مردمی صیانت از حریم خانواده

اجتماع بزرگ و مردمی صیانت از حریم خانواده

اجتماع بزرگ و مردمی صیانت از حریم خانواده

اجتماع بزرگ و مردمی صیانت از حریم خانواده

اجتماع بزرگ و مردمی صیانت از حریم خانواده

اجتماع بزرگ و مردمی صیانت از حریم خانواده

اجتماع بزرگ و مردمی صیانت از حریم خانواده

اجتماع بزرگ و مردمی صیانت از حریم خانواده

اجتماع بزرگ و مردمی صیانت از حریم خانواده

اجتماع بزرگ و مردمی صیانت از حریم خانواده

اجتماع بزرگ و مردمی صیانت از حریم خانواده

اجتماع بزرگ و مردمی صیانت از حریم خانواده

اجتماع بزرگ و مردمی صیانت از حریم خانواده