اختصاصی تبریزبیدار/ در جلسه غیر علنی شورای شهر تبریز؛

نتیجه کمیسیون بندی اعضای شورای شهر تبریز مشخص شد+نتایج

در ادامه جلسه امروز شورای شهر تبریز که به صورت غیر علنی برگزار شد کمیسیون بندی اعضای شورا مشخص شد .

به گزارش تبریز بیدار ،  در ادامه جلسه امروز شورای شهر تبریز که به صورت غیر علنی برگزار شد کمیسیون بندی اعضای شورا مشخص شد . بر این اساس نتیجه به شرح زیر می باشد: 

۱. در کمیسیون برنامه و بودجه: آقایان بهشتی، دبیری، مسعودی ریحان، محرم محمد زاده و خانم اندیش

۲. کمیسیون فرهنگی و اجتماعی: محرم محمد زاده، مسعودی ریحان، آجودان زاده، نیکو خصلت، قلیزاده

۳ کمیسیون سرمایه گذاری و بهوبد فضای کسب و کار: خانم اندیش، نیکو خصلت، صادق زاده، آجودان زاده، مسعودی ریحان

۴. کمیسیوننظارت تحقیق و ارزیابی: آجودان زاده، اکبر نژاد، تقی پور، بابایی اقدم و قلیزاده

۵.کمیسیون خدمات شهری: صادق زاده، آجودان زاده و تقی پور

۶. کمیسیون معماری و شهرسازی: بابایی اقدم، اشرف نیا و تقی پور

۷. کمیسیون توسعه پایدار محیط زیست: نیکو خصلت، دبیری، بهشتی، قلیزاده و اشراف نیا

۸. کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک: اشرف نیا، محمد زاده، تقی پور، خانم اندیش، بابایی اقدم.

این گزارش می افزاید در جلسات داخلی کمیسیون ها رئیس کمیسیون مربوطه انتخاب می شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.