آزمون سخت پیش روی 13 عضو شورای شهر تبریز؛

بلندگوی ۳۰ هزارنفر یا یک و نیم میلیون تبریزی؟!/ از شهردار کارآمد و متخصص تا شهردار سیاسی و جناحی

آیا فقط طبقه متوسط مدرن شهری تبریز که خاستگاه برخی لیست های سیاسی است، گفتار و گفتمان سیاسی دارند و محرومین و حاشیه نشینان شهری که جمعیت قابل توجه ۵۰۰ هزار نفری را در تبریز شامل میشوند نباید از مواهب این شورا و شهرداری استفاده کنند و گفتاری در عرصه مدیریتی داشته باشند؟!!

سرویس شهری تبریزبیدار؛

امروز به احتمال زیاد شهردار آینده تبریز برای ۴ سال آینده انتخاب خواهد شد و مدیریت شهری تبریز با سیاستگذاری های منتخبین شورای شهر و حوزه اجرایی شهرداری تبریز، در مسیر توسعه شهری تبریز قدم خواهد گذاشت.

هراسی که از اولین روزهای انتخاب ۱۳ منتخب شورای شهر در سپهر مدیریت شهری تقویت شده و آثار پسینی فراوانی را خصوصا در انتخاب هیئت رئیسه به دنبال داشته است، برافتادن سایه رویکرد جناحی و سیاسی کاری بر مدیریت تخصصی شهری است که بی شک موجب قفل مدیریت شهری، دگرستیزی عریان و رویکرد جمود سلب اندیش مدیریخی با تاسی از جناح های سیاسی تهران نشین است.

این رویکرد بخشی نگر که همه چیز را در منافع گروهی و سیاسی محدود به جمع های نهایتا چند ده و صد نفره حزبی خود و خود را در خدمت نهایتا ۶۰ هزار بدنه رای خود می بیند، رویکرد خطرناکی است که می تواند تبعات جبران ناپذیری برای شهر داشته باشد چراکه انتخاب یک شهردار سیاسی وابسته به گروه ها و جناح های سیاسی با بدنه رای نهایتا ۱۰۰ هزار نفره، آیا می تواند تامین کننده منافع یک کلانشهر یک و نیم میلیون نفره باشد.

آیا فقط طبقه متوسط مدرن شهری تبریز که خاستگاه برخی لیست های سیاسی است، گفتار و گفتمان سیاسی دارند و  محرومین و حاشیه نشینان شهری که جمعیت قابل توجه ۵۰۰ هزار نفری را در تبریز شامل میشوند نباید از مواهب این شورا و شهرداری استفاده کنند و گفتاری در عرصه مدیریتی داشته باشند؟!!

طبقه متوسط سنتی و یا حتی کارگران چطور؟!!! بی شک این سیاسی کاری های حاصل از زد و بندهای پشت پرده جناحی دردی از مردم شهر تبریز دوا نخواهد کرد و یادآور شورای شهر اول و شهرداری سیاست زده تهران در دهه هفتاد و شورای دوم شهر تبریز خواهد بود.

امروز اعضای شورای شهر تبریز در امتحانی سخت قرار دارند؛ شهرداری عملگرا و کارمدیا شهرداری سیاسی و جناحی برای بستن دهان هم حزبی ها؟!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.