اقتراح/

ملاقات مردمی؛ آری یا نه؟!

شما برایمان از ضرورت یا عدم ضرورت ملاقات های مردمی بگوئید؟ با نظر کدام عضو شورای شهر موافقید؟

به گزارش تبریز بیدار ، در جلسه امروز شورای شهر تبریز و در جریان تصویب نحوه مکاتبه اعضای شورای شهر با شهرداری و سایر ارگان های شهری، یکی از حواشی جدی و چالش جدید پس از انتخاب شهردار تبریز به وقوع پیوست.

در جریان صحبت های مخالفین و موافقین این لایحه، محمدباقر بهشتی، به مخالف با وجود دیدارهای مردمی در مفاد قانونی پرداخته و ابراز داشت««چرا باید ملاقات مردمی برگزار کنیم؟ وظیفه شورا ملاقات مردمی نیست! ملاقات مردمی در کجای #قانون است که شما از آن حرف می‌زنید؟» 

بابایی اقدم نیز این در پاسخ گفت که «یکی از راه های درک مسائل و مشکلات مردمی ملاقات های مردمی است که بنده مثلا در هفته گذشته در یک روز بالغ بر ۲۰۰ نفر مراجعه کننده بنده بوده است.«

پس از سخنان این دو عضو شورا، محمدزاده، صادق زاده به حمایت از سخن بابایی اقدم درباره لزوم ملاقات های مردمی و اندیش و تقی پور به مخالفت با وی و موافقت با نظر بهشتی، سخن گفتند.

# حال در این میان، شما برایمان از ضرورت یا عدم ضرورت ملاقات های مردمی برایمان بگوئید؟ با نظر کدام عضو موافقید؟

#از تجربه موفق یا ناموفق در به سرانجام رسیدن نتیجه ملاقات های مردمی برایمان بگوئید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.