راهی که چمران و حاج عباس برای جنگجو و حججی ساختند؛

گهواره هایی که جنگجو می سازد

خدا با دل ما سروکار دارد نه با عقل معاشمان پس همین شد که نوای دل مردم آذربایجان را شنید و خبری برایمان فرستاد به اندازه ۳۴ سال دلتنگی! خبری از قاسم آذربایجانی خمینی.

سرویس فرهنگی تبریزبیدار؛ 

این روزها روزهای پر خبری است خبرهایی نه از جنس هیاهو های همیشگی چپ و راست و…. خبرهایی اصل جنس!

نوشتند خبر آمد خبری در راه است! عشق می آید! عشقی که جامعه ای به خواب رفته را دوباره بیدار کرد! بی هوا ما هم دلمان حاج عباس آذربایجان را خواست! گذشت ! محسن هم بوی حاج عباس را می دهد! در فکر خودمان بودیم و با بوی محسن به یاد حاج عباس هم بودیم! 

خدا با دل ما سروکار دارد نه با عقل معاشمان، پس همین شد که نوای دل مردم آذربایجان را شنید و خبری برایمان فرستاد به اندازه ۳۴ سال دلتنگی! خبری از قاسم آذربایجانی خمینی. نمی دانم چه رازی است در تقدیر مردم آذربایجان که خدا جگر گوشه هایشان را این گونه عاشورایی می کند همچون باکری ها و تجلایی، عباس ها و حسن جنگجو ها!  شایداین هم  درس انتظار است برای راهیان مبارزه در رکاب امام منتظر(عج)

ناگهان یاد روزهای گرم خرداد ۹۴ افتادم همین حس و هوا بود هوا گرما گرم خرداد و همه از خرداد پر حادثه می گفتند حادثه هایی که برخی دنیایشان را به آن گره زده بودند اما به یکباره ۱۶۵ کبوتر خونین بال آمدند و آتشی بر خیمه ی دنیایی مان زدند و خط و خطوط ها را دوباره برایمان ترسیم کنند که مبادا فراموش کنیم دشمن اصلی کیست وبرای چه انقلاب کرده ایم.

امروز هم در همین حال و هوا نوای “کلنا عباسک یا زینب “و “هیهات من الذله” « حججی» و «جنگجو» به گوش می رسد و می آیند تا به ما بگویند مسیر یکی است و یکی بوده دیروز جنگجو در رکاب  چمران، بزرگ فرمانده ی مبارزه با شیطان مجسم یعنی آمریکا و اسرائیل عاشورایی شدند و امروز هم حججی مشق عشق از حاج عباس و حبیب انقلاب  می آموزد و این همه آمدند و رفتند همچون دانه های تسبیح بر نخ هیهیات من الذله اباعبدالله(ع) بوده اند.

به راستی که پیر خمین حرفی زد برای جاودانگی در تاریخ  همو گفت یاران من در گهواره اند… اما نگفت که این گهواره خالی نمی شود،ما که می دانیم این گهواره همچنان  جنجگو ها و حججیها  را پرورش می دهد. همین دیروز بود مادری در تبریز نام پسر خودش را به عشق حججی محسن گذاشت… 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.