تبریزبیدار
چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ ۱۳:۳۵:۵۴ شناسه خبر : ۱۰۷۳۸۶۶

گزارش تصویری تبریزبیدار؛

مراسم استقبال از پیکرهای مطهر شهیدان «یعقوب آذرآبادی حق» و « یاور عظیمی»

مراسم استقبال از شهیدان یعقوب آذرآبادی حق و یاور عظیمی با حضور مردم شهید پرور تبریز و جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی در فرودگاه شهید مدنی تبریزبرگزار شد.

مراسم استقبال از پیکر شهیدان یعقوب آذرآبادی حق و یاور عظیمی

مراسم استقبال از پیکر شهیدان یعقوب آذرآبادی حق و یاور عظیمی

مراسم استقبال از پیکر شهیدان یعقوب آذرآبادی حق و یاور عظیمی

مراسم استقبال از پیکر شهیدان یعقوب آذرآبادی حق و یاور عظیمی

مراسم استقبال از پیکر شهیدان یعقوب آذرآبادی حق و یاور عظیمی

مراسم استقبال از پیکر شهیدان یعقوب آذرآبادی حق و یاور عظیمی

مراسم استقبال از پیکر شهیدان یعقوب آذرآبادی حق و یاور عظیمی

مراسم استقبال از پیکر شهیدان یعقوب آذرآبادی حق و یاور عظیمی

مراسم استقبال از پیکر شهیدان یعقوب آذرآبادی حق و یاور عظیمی

مراسم استقبال از پیکر شهیدان یعقوب آذرآبادی حق و یاور عظیمی

مراسم استقبال از پیکر شهیدان یعقوب آذرآبادی حق و یاور عظیمی

مراسم استقبال از پیکر شهیدان یعقوب آذرآبادی حق و یاور عظیمی

مراسم استقبال از پیکر شهیدان یعقوب آذرآبادی حق و یاور عظیمی

مراسم استقبال از پیکر شهیدان یعقوب آذرآبادی حق و یاور عظیمی

مراسم استقبال از پیکر شهیدان یعقوب آذرآبادی حق و یاور عظیمی

مراسم استقبال از پیکر شهیدان یعقوب آذرآبادی حق و یاور عظیمی

مراسم استقبال از پیکر شهیدان یعقوب آذرآبادی حق و یاور عظیمی

مراسم استقبال از پیکر شهیدان یعقوب آذرآبادی حق و یاور عظیمی

مراسم استقبال از پیکر شهیدان یعقوب آذرآبادی حق و یاور عظیمی

مراسم استقبال از پیکر شهیدان یعقوب آذرآبادی حق و یاور عظیمی


عکاس:محمدرضا دهقان نژاد