تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : اقتصادی , شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ ۲۳:۴۵:۵۳ شناسه خبر : ۱۰۷۴۲۱۵

حاشیه نشینی بازتابی از نابرابری های اجتماعی؛

ثروتمندتر شدن عده ای در برابر فقیرتر شدن عده دیگر

حاشیه نشینی در اطراف شهرها بازتابی از نابرابری های اجتماعی است و عوامل متعددی موجب شده عده ای در جامعه روز به روز ثروتمندتر و برخی دیگر هر روز فقیرتر گردند.

سرویس اقتصادی تبریز بیدار ؛ محمد کلامی

حاشیه نشینی یکی از مسائل موجود در کلانشهرهای مختلف ایران است، که عوامل مختلفی در ایجاد و گسترش آن نقش داشته اند، استمرار این عوامل باعث نابرابری های اجتماعی در جامعه شده و جریان توسعه کشور را دچار مشکل می کند.

حاشیه نشینی در اطراف شهرها بازتابی از نابرابری های اجتماعی است و عوامل متعددی موجب شده عده ای در جامعه روز به روز ثروتمندتر و برخی دیگر هر روز فقیرتر گردند. جریان خودبخودی توسعه و پیشرفت اجتماعی در طول سالیان گذشته منجر به افزایش نابرابری ها در جامعه شده و اغنیا را غنی تر و فقرا را فقیرتر کرده است.

 برای برقراری عدالت و کاهش نابرابری ها باید در نظام برنامه ریزی کشور تغییرات اساسی ایجاد شود. حاکمیت مسئول این برنامه ریزی بوده و دولت وظیفه کمک و حمایت بیشتر از قشر محروم جامعه و ایجاد زمینه ای که فقرا بتوانند خود را به سطح استاندار برسانند، بر عهد دارد.

 سکونت در حاشیه شهر ها  یکی از نمودهای بارز نابرابرای اجتماعی است، متاسفانه حاشیه شهرها همواره مورد بی مهری مسولان بوده و از داشتن حداقل امکانات آموزشی، فرهنگی، امنتی و اقتصادی محروم می باشند نتیجه چنین فرایند رشد شکاف و نابرابری است.

 هدف نهایی برنامه ریزی باید ایجاد برابری و عدالت باشد وجود نابرابری در برخورداری از دستاوردهای توسعه اجتماعی منجر به نارضایتی می شود. برای اینکه تمام اقشار جامعه از مواهب توسعه بهره مند شوند باید برنامه ریزی های مناسب صورت گیرد.

ایجاد و گسترش حاشیه نشینی ناشی از عملکرد نامناسب مدیران و مسئولان بوده و  بی توجهی به روستا و اقتصاد روستایی و تمرکز امکانات در شهرها منجر به قطب بندی شهرها و مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها شده است.

حاشیه نشینی نتیجه ناکارآمدی برنامه ریزی اجتماعی است. دیده شدن حاشیه نشنیان و مشکلات آنها در نظام سیاستگزاری کلان و ایجاد عزم و تعهد مدیریتی در رفع مشکلات آنها باید از الزامات برنامه ریزی منطقه ای و شهری باشد.

 مشارکت مردم، توانمندسازی و اجتماع محوری از الزامات برنامه ریزی برای حاشیه شهرها است.