تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : فرهنگی و اجتماعی , یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸ ۲۲:۲۶:۴۴ شناسه خبر : ۱۰۷۴۲۶۰

گزارش تصویری تبریزبیدار؛

حضور کاروان های راهیان نور تبریز در گلزار شهدای دزفول

کاروان راهیان نور تبریز با حضور در جوارگلزار شهدای دزفول به عزاداری پرداختند. عکس: احسان صدرمحمدی

حضور کاروان های راهیان نور تبریز در گلزار شهدای دزفول

حضور کاروان های راهیان نور تبریز در گلزار شهدای دزفول

حضور کاروان های راهیان نور تبریز در گلزار شهدای دزفول

Image title

حضور کاروان های راهیان نور تبریز در گلزار شهدای دزفول

حضور کاروان های راهیان نور تبریز در گلزار شهدای دزفول

حضور کاروان های راهیان نور تبریز در گلزار شهدای دزفول

حضور کاروان های راهیان نور تبریز در گلزار شهدای دزفول

حضور کاروان های راهیان نور تبریز در گلزار شهدای دزفول

حضور کاروان های راهیان نور تبریز در گلزار شهدای دزفول

حضور کاروان های راهیان نور تبریز در گلزار شهدای دزفول

حضور کاروان های راهیان نور تبریز در گلزار شهدای دزفول

حضور کاروان های راهیان نور تبریز در گلزار شهدای دزفول

حضور کاروان های راهیان نور تبریز در گلزار شهدای دزفول

حضور کاروان های راهیان نور تبریز در گلزار شهدای دزفول

حضور کاروان های راهیان نور تبریز در گلزار شهدای دزفول

حضور کاروان های راهیان نور تبریز در گلزار شهدای دزفول