تبریزبیدار
جمعه ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ ۱۶:۳۶:۳۹ شناسه خبر : ۱۰۷۴۳۸۸

دوربین تبریزبیدار؛

غریو نمازگزاران جمعه تبریز در جواب یاوه گویان: من بیر پاسدارام

نمازگزاران جمعه تبریز بعد از عمل عبادی سیاسی امروز خود در اعتراض به یاوه گویی های ترامپ علیه سپاه پاسداران، راهپیمایی کرده و فریاد «من بیر پاسدارام» سر دادند.

Image title


Image title

Image title


Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title


Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image titleImage title