تبریزبیدار
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۱۵:۱۴:۱۳ شناسه خبر : ۱۰۷۵۴۲۰

فدراسیون فوتبال تراکتور را نقره داغ کرد؛

شکایت میلیاردی قلعه نویی و عشوری از تراکتور

به دلیل شکایت قلعه نویی و عشوری از باشگاه تراکتور، فدراسیون فوتبال این باشگاه را محکوم کرد.

به گزارش تبریز بیدار ، با توجه به شکایت سینا عشوری از باشگاه تراکتور ، این باشگاه به پرداخت مبلغ 8 میلیارد و 925 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 178 میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی محکوم شد.

در پی شکایت اردشیر قلعه نوعی از باشگاه تراکتور، این باشگاه به پرداخت مبلغ 8/186/499/980 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 163 میلیون و هفتصد و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان دعوای متقابل در مهلت 30 روز از تاریخ قطعیت محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت دعوای خواهان اصلی را مردود اعلام و قابل رسیدگی نمی داند.

در پرونده شکایت یوسف سیدی از باشگاه تراکتور، کمیته وضعیت با توجه به مراتب فوق –مستندا به بند 7 ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را اعلام کرد.

گفتنی است، آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.