سرویس فرهنگی تبریزبیدار؛

نفرت زایی با یک صوت جنجالی

هیچ تقابلی میان مجالس روضه و تئاتر و کنسرت وجود ندارد، قیاس این دو نیز هیچ مبنای عقلی و حتی عرفی ندارد، پس نمی توان یک اظهار نظر بی مبنا را مبنای یک دوگانه قرار داد و چه بسیار هنرمندان وطنی که هنر خود را برای نشر دین و مذهب بکار برده اند.

سرویس فرهنگی تبریز بیدار صوت یکی از مداحان معروف تبریز در فضای مجازی جنجالی به پا کرده، او در این صوت مجالس روضه را در تقابل با تئاتر و کنسرت قرار می دهد و چند کلمه هم نثار اهالی تئاتر و کنسرت می کند و بعدتر در واکنش به انتقادات بیانیه ای صادر می کند و صوت را تقطیع شده عنوان می کند.

در چندماه اخیر این دومین دوقطبی کاذبی است که در فضای فرهنگی و افکار عمومی تبریز نفرت می زاید و هزینه می سازد. ابتدا جانشانی المان پیانو با پشت پرده خاص دوقطبی میان جانبازان و هنرمندان را رقم زد که اهداف پشت پرده بیشتر صبغه ی تسویه حساب مدیریتی داشت و حال نیز عدم رعایت عفت کلام توسط یک مداح و توهین به اهل هنر دوقطبی دیگری ساخته است.

فضای مجازی بستری است برای اظهار تمایلات و تبلیغ افکار و البته تبادل و تقابل آنها و حال فضای مجازی در زیست بوم تبریز متاثر از یک صوت جنجالی شده است که مشخص نیست به چه هدفی منتشر شده است، همان طور که ابتدا گفته شد عدم رعایت عفت کلام از سوی هر کسی محکوم است اما دمیدن در یک دو قطبی کاذب و نفرت زایی بیشتر هزینه ای بیشتر به افکار عمومی تحمیل می کند.

هیچ تقابلی میان مجالس روضه و تئاتر و کنسرت وجود ندارد، قیاس این دو نیز هیچ مبنای عقلی و حتی عرفی ندارد، پس نمی توان یک اظهار نظر بی مبنا را مبنای یک دوگانه قرار داد و چه بسیار هنرمندان وطنی که هنر خود را برای نشر دین و مذهب بکار برده اند.

می شود از کنار یک اظهار نظر بی مبنا گذشت و آن را نادیده گرفت که نفرت زایی بیش از این را تن جامعه توان و تاب ندارد.

انتهای پیام/

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.