تبریزبیدار بررسی می کند؛

قفل زنگ زده به مدیریت شهری؟! / زمزمه های سرایت تمامیت خواهی به کمیسیون ها

شنیده ها حاکیست جریان موسوم به اکثریت تمایل دارند تا تمامیت خواهی در هیات رئیسه را به کمیسیون ها منتقل کنند و در راس چند کمیسیون کلیدی قرار گیرند.

سرویس اجتماعی تبریزبیدار/ بعد از انتخابات پر حرف و حدیث هیات رئیسه شورای شهر تبریز در سال دوم و تمامیت خواهی طیف اکثریت، اکنون نوبت به انتخابات کمیسیون های تخصصی شورای شهر رسیده که روز یکشنبه آتی برگزار می شود.

اکنون ۱۳ عضو شورای شهر در سه طیف اکثریت، اقلیت و بالانسر تعریف می شوند.

طیف اکثریت شامل آقایان برگی، باغبان، دبیری، زعفرانچیلر، هادی، بجانی و خانم غفوری است و طیف اقلیت را آقایان احمدی، اسوتچی، رشیدی، دهقان نژاد و صادقی تشکیل می دهند و بابایی اقدم بدلیل زخم خوردن از طیف اکثریت در جریان انتخاب شهردار و همینطور جریان استیضاح رنجبر از این افراد فاصله گرفته اما در قالب طیف اقلیت نیز تعریف نمی شود.

طیف اکثریت در جریان انتخاب اعضای هیات رئیسه بدون هیچ تماس و رایزنی با جریان اقلیت، کار را جلو بردند و ۴ کرسی هیات رئیسه را با آرای شکننده و در یک مورد قاطعانه قبضه کردند و درصدد تعارف کرسی سخنگویی به طیف مقابل بودند که بازیگردانی دبیری و نقش آفرینی باغبان و زعفرانچیلر در عدم رای به دبیری، به نتیجه نرسید چرا که طیف اقلیت بازی خوانی کرده و کرسی سخنگویی نیز که در مقام پاسخگویی به افکار عمومی است به حلقه ۷ نفره رسید.

شنیده ها حاکیست جریان موسوم به اکثریت تمایل دارند تا تمامیت خواهی در هیات رئیسه را به کمیسیون ها منتقل کنند و در راس چند کمیسیون کلیدی قرار گیرند.

کمیسیون های بودجه، عمران، نظارت، خدمات شهری و شهرسازی از جمله مهمترین کمیسیون های ۹ گانه شورای شهر تبریز از نظر گروه ۷ نفره است که به جز کمیسیون های خدمات شهری و بودجه ریاست بقیه در سال گذشته در اختیار طیف اقلیت بود.

برخی منابع آگاه خبر می دهند جریان اکثریت در تلاش است تا آرایش اعضای کمیسیون ها به نحوی انجام گیرد تا تعداد اعضا ۳ به ۲ به نفع خودشان باشد تا در انتخابات داخلی کمیسیون، ریاست آن به این جریان برسد و از طرفی شنیده شده جریان اقلیت نیز قرار گذاشتند در صورت عملیاتی شدن این سناریو، از حضور در کمیسیون مربوطه انصراف دهند.

به نظر می رسد در صورت سرایت تمامیت خواهی به ریاست کمیسیون ها، قفل زنگ زده به مدیریت شهری زده می شود چرا که حذف ۶ نفر از جریان مدیریت شهری می تواند باعث بروز تشتت های بعدی گردد و شورای ششم را دچار چالش های خودساخته کند.

شرایط حکایت از آن دارد که حذف رشیدی و دهقان نژاد از راس کمیسیون های عمران و نظارت و همینطور حذف بابایی اقدم از ریاست کمیسیون شهرسازی بدلیل عدم همراهی وی با اکثریت، مورد توجه جدی جریان اکثریت است.

انتهای پیام/

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.