فاز نخست بیمارستان بزرگ تبریز ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

فاز نخست بیمارستان بزرگ تبریز ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصدی فاز نخست بیمارستان بزرگ تبریز گفت: تزریق و اختصاص منابع مالی به این بیمارستان یکهزار تختخوابی تبریز، مطالبه جدی و مهم مردم آذربایجان شرقی از دولت مردمی است