جشن تولد تبریزبیداری ها برای فرشتگان زمینی / اینجا خانه امن ما «نور احسان» است

جشن تولد تبریزبیداری ها برای فرشتگان زمینی / اینجا خانه امن ما «نور احسان» است

اعضای تحریریه تبریزبیدار با هماهنگی قبلی در تدارک برگزاری جشن تولد برای مرداد ماهی های شیرخوارگاه است؛ آراز، امیرحسن و امیرحسین ۳ کودکی هستند که جشن تولد آنها بهانه ای شده تا کنار این فرشتگان زمینی، کمی در عرش الهی سیر و سلوک کنیم.