کهنه کتابفروشی های گولوستان باغی / فرهنگ به دوشان فراموش شده

کهنه کتابفروشی های گولوستان باغی / فرهنگ به دوشان فراموش شده

فروشندگان کنار دکه های دست ساز ایستاده و رهگذران زمانی که از پیاده‌راه می‌گذرند، چند دقیقه‌ای می‌ایستند و به عناوین کتاب‌ها نگاه می‌کنند، این گذرها حتی گاه طولانی هم شده و به مطالعه چند دقیقه‌ای کتاب‌ها ختم می‌شود.

خانه ناامن روی خط گسل / شهرک جونان؛ جابجایی یا از چاله به چاه افتادن؟

خانه ناامن روی خط گسل / شهرک جونان؛ جابجایی یا از چاله به چاه افتادن؟

شهرک جوانان یکی از طرح‌های مصوب برای انتقال حاشیه‌نشینان در حریم گسل شمالی تبریز است که البته منتقدین خود دارد و گفته می شود در بخشی از این شهرک حریم گسل رعایت نشده و ممکن است مصدلق «از چاله به چاه افتادن» باشد.