نقی زاده در گفتگو با تبریزبیدار: عرصه تلاوت در تبریز محدود است

نقی زاده در گفتگو با تبریزبیدار: عرصه تلاوت در تبریز محدود است

نقی زاده کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دارد و به گفته خود با زمزمه تیتراژ سریال «یوسف پیامبر» بسمت تلاوت سوق پیدا کرده و سپس تشویق خانواده، حضور در محافل قرآنی مسجد محله و کمک های استاد قربانی باعث شکوفایی استعداد او شده است.