به وقت پرواز با دست باز / شستشوی فضای بس ناجوانمردانه و جاه طلبی تبریز

به وقت پرواز با دست باز / شستشوی فضای بس ناجوانمردانه و جاه طلبی تبریز

باز هم شهید، و باز هم مردانی که باید غبار و آلودگی را از فصای دل ها و شهر نجیب و اصیل و شهید پرور بشویند، اما اینبار نه با دستان بسته بلکه با دستان باز دل ها را تکان می دهند تا مرزهای جابجا شده شعور و ایمان و تعصب به انقلاب را به رسم مردان بزرگ سرزمین بر مدار و خط اصلی خود برگردانند.