مطالبات مردمی

تیشه بی خیالی بر تاریخ تبریز / ناله «حیدر تکیه سی» بلند است / مدیریت واحد شهری ام آرزوست!

تیشه بی خیالی بر تاریخ تبریز / ناله «حیدر تکیه سی» بلند است / مدیریت واحد شهری ام آرزوست!

0دیدگاه/ ۲۹ آذر ۱۳۹۹

یکی از اهالی محل می گوید: این محله در قدیم قطب اقتصادی، مذهبی و فرهنگی تبریز بود. اینجا توسط آقای حیدر تونی عارف سده های ششم و هفتم ساخته شده است. همچنین اینجا یک کاروانسرا بوده است.