سرویس : فرهنگی و اجتماعی , سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۳۶:۱۹ شناسه خبر : ۱۰۷۱۶۸۱

در حاشیه دعوای چپ و راست بر سر جنازه ناصر ملک مطیعی؛

ناصر خان کجایی فرمونتو کشتن!

آقایان الکی از سینمای عرق و ورق و آروغ برای خودشان رای گدایی نکنند. مرده خوری از نعش مرحوم ملک مطیعی با جوانمردی منافات دارد. انگار حضرات یادشان رفته که در دهه شصت عرقخورها را به جای دم اسب می بستیم پشت تویوتاهای کمیته و شلاق می زدیم.

یادداشت میهمان تبریزبیدار؛ مهدی نعلبندی


راست و چپ ندارد. الکی همدیگر را مقصر نکنید. سینمای فارسی قبل از انقلاب سینمای خانواده نبود و اتقلاب اسلامی، حرف اولش عدالت بود و عفت. آن اوایل، مرحوم ملک مطیعی جا نشد در سینمای مولود انقلاب. بعدترها هم برخی از آقایان که در سینمای قبل از انقلاب زیر گرفته بودند و برخی از بانوان پاشنه بلندپوش که لغزیده بودند ماندند و آمدند و در سینمای جدید جا شدند. و برخی نیامدند.


راست و چپ ندارد. آقایان الکی از سینمای عرق و ورق و آروغ برای خودشان رای گدایی نکنند. مرده خوری از نعش مرحوم ملک مطیعی با جوانمردی منافات دارد. انگار حضرات یادشان رفته که در دهه شصت عرقخورها را به جای دم اسب می بستیم پشت تویوتاهای کمیته و شلاق می زدیم. چپ و راست هم نداشتیم و سلمانی محل موهای سر همه مان را مدل کمیته ای می زد. این که میگویم ما منظورم کلیت اردوگاه انقلاب است و گرنه آن سالها ما بچه بودیم. امروز هم اگر مجاهدین و سلطنت طلبها بلیط بخت حکومتداریشان ببرد ما را می بندند پشت گاری و شلاقمان میزنند.


بی تعارف !
شاید هم درگذشت مرحوم ناصرخان نوستالژی خفته برخی از حضرات را بیدار کرده و دل مبارک لک زده برای سینمای جاز و آواز و عشوه و متلک. ایرادی ندارد اما اول بیایند حساب این چهل سال را صاف کنیم، بعد. بعد از آن بهایش یک بلیط استانبول است و یک کورس تاکسی تا ناف آکسارای و الخ.


البته در همان سینمای مزلف، مردی مثل کیمیایی درخشید و قیصر و فرمانی متولد شد که هنوز هم با همان آدمهایش حرف می زند در فیلمهایی که لهجه شان لاله زاری و تهرانی است.

گفت یا شلاق نخورده ای یا شمردن نمی دانی.

فقط همین