کابوس ترافیک در چهارراه لاله / چراغی که راهنما نیست و مشاغلی که مزاحم است

حتی مسیرهای میانبر داخل کوچه ها هم جوابگوی قفل شدن معابر نیست و تلف شدن عمر پشت ترافیک با رنگ عوض کردن های ممتد و بی فایده چراغ راهنمایی کار هر روز خیلی ها شده است.