میدان فهمیده و تلنباری از پروژه های مشارکتی راکد / پاسکاری سرمایه گذار و شهرداری

تبریزبیدار در بررسی موردی تعدادی از این پروژه ها ابتدا به میدان شهید فهمیده سری زده است.