حسرت ۱۰ ساله برای مرکز تجارت جهانی فرش / در انتظار تصمیم هیات عالی سرمایه گذاری

تبریزبیدار در بررسی موردی پروژه های راکد، این بار سراغ مرکز تجارت جهانی فرش رفته است.