توسط شهرداری منطقه هشت

ایجاد مسیر دسترسی انتهای راسته‌کوچه به پل‌قاری

با تکمیل بتن ریزی وآسفات ریزی پل نبی اکرم که بر روی قسمت روباز زیرگذر صاحب الامر جنوبی احداث شده بود هم اکنون شهرداری منطقه هشت در نظر دارد با انجام کارهای تکمیلی به زودی این مسیر را برای عبور خودروها آماده تردد نماید.

به گزارش تبریز بیدار به نقل از شهرداری منطقه هشت، با آماده سازی  این مسیر توسط شهرداری منطقه هشت به زودی انتهای راسته کوچه به پل قاری  متصل شده و عبور و مرور از این مسیر امکان پذیر  خواهد شد.شایان ذکر است این اقدام در راستای سبک سازی ترافیک محدوده بازار و هدایت خودروهای عبوری از انتهای این خیابان به مسیر چایکنار اجرایی شده است ، با تکمیل بتن ریزی وآسفات ریزی پل نبی اکرم که  بر روی قسمت روباز زیرگذر صاحب الامر جنوبی احداث شده بود هم اکنون شهرداری منطقه هشت در نظر دارد با انجام کارهای تکمیلی به زودی این مسیر را برای عبور خودروها آماده تردد نماید. 

با آماده سازی  این مسیر توسط شهرداری منطقه هشت به زودی انتهای راسته کوچه به پل قاری  متصل شده و عبور و مرور از این مسیر امکان پذیر  خواهد شد.

شایان ذکر است این اقدام در راستای سبک سازی ترافیک محدوده بازار و هدایت خودروهای عبوری از انتهای این خیابان به مسیر چایکنار اجرایی شده است .