تبریز بیدار بررسی می کند؛

شورا و شهرداری تبریز از چه می ترسند؟ / شورای شهر و شهردای کدام ماده قانونی را اجرا نمی کنند؟

شهرداری و شورای شهر طبق قانون موظف هستند درآمد ها و هزینه های خود را به صورت مستمر به اطلاع عموم برسانند ولی چرا هرگز چنین اقدامی صورت نمیگیرد؟

سرویس اجتماعی تبریزبیدار؛

به جرات می توان گفت که شفاف سازی مالی برای آحاد مردم در نهادهایی که مبالغ هنگفتی در شریان های اقتصادی آن در جریان است نمی تواند درخواست زیادی محسوب شود و در بند ۱۹ اقتصاد مقاومتی نیز به شفاف ‌سازی اقتصادی و سالم‌ سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی تاکید شده است.

در این میان شفافیت مالی شورای شهر و شهرداری به عنوان یک پارلمان محلی و اعضای شورا به عنوان نماینده های مردم در حوزه مسائل شهری قطعا از جمله مسائلی است که باید بدان توجه ویژه داشت تا انتظارات عمومی در این حوزه برآورده شود و اگر واقع بین باشیم دید عمومی به این نهاد و علی الخصوص مجموعه شهرداری در حوزه مسائل مالی بسیار تیره و تار است و مردم تصور مناسبی از پشت پرده مالی این مجموعه ها ندارند.

مردم حق دارند در جریان باشند عوارضی که به شکلهای مختلف از آنها وصول شده در مجموع چقدر بوده و به چه مصارفی رسیده است، آیا مردم فقط در تکلیف قانون برای پرداخت عوارض سهم دارند؟ و نباید از نحوه خرج آن خبر نداشته باشند؟ این حق مسلم مردم است که بدانند بهای عوارضی که به سختی فراهم کرده بودند چگونه به راحتی خرج می شود؟ چه مقدار از این عوارض سهم مدیران و تشریفات مسئولین و اعضای شورا است؟

طبق ماده ۷۱ وظایف شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ شهرداری مکلف است هر شش ماه یک بار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به تصویب انجمن ‌شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال نماید و همچنین شهرداری مکلف است هر شش ماه یک دفعه آمار کلیه‌ عملیات انجام شده از قبیل خیابان‌سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آن را برای اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه‌ای‌از آن را به وزارت کشور بفرستد.

ازطرفی قانون گذار برای شفافیت مالی بیشتر همین قانون را برای اعضای شورا نیز پیش بینی کرده است، براساس بند۳۱ماده ۷۱قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند.

قضیه آن جا جالب می شود که به استناد ماده ۷۶ آیین نامه مذکور شورای شهر و شهرداری و شرکتها و سازمانهای وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه اندازی پایگاه رایانه ای ، زمینه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات ، تصمیمات ، عملکرد ، بودجه ، هزینه و درآمد خود هزینه نمایند ولی مشاهده‌ می شود شورا، شهرداری و نهادهای وابسته به آنها اقدام به راه اندازی پایگاه های خبری کرده اند که با مشاهده ساده آن ها می توان به نسبت میان گزارشات متنوع آن ها از عملکرد شهرداری و اخبار مربوط به هزینه و درآمد آن ها پی برد.

متاسفانه شاهد این امر هستیم که این اصول مهم وظیفه مندی شهرداری و شورای اسلامی کلانشهر تبریز از فراموش شده ترین وظیفه های مصرح قانونی آنهاست و تا کنون بجز در مواردی اندک که بیشتر جنبه تبلیغی داشته است ، گزارش عملکردی از شهرداری شهر تبریز چه در بخش مالی ( هزینه و درآمد ) و چه در بخش اجرایی را عموم شهروندان تبریزی مشاهده ننموده اند.

منابع:

۱)قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵
۲)وظایف شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *