یک اقتصاددان اصلاح طلب:

چرا دولتمردان برای پرداخت ۴۵ هزار تومان یارانه با اعصاب مردم بازی می‌‌کنند؟

صدری افزود: دولتمردان نباید برای برای پرداخت یارانه بر سر مردم منت بگذارند و آنها را گیج کنند/ داین دولت ته مانده همه دولت هاست و پیرمردانی را در دولت خود بر سرکار گذاشته که در موضوع مثل هدفمندی یارانه هرروز یک حرف به زبان می‌‌آورند

به گزارش تبریز بیدار محمد باقر صدری اقتصاددان اصلاح طلب در روزنامه شرق نوشت:


مســئولان دولت روحانی در این دو ســال، اظهارات مختلفی درباره اجرای هدفمندی یارانه ها داشتند و فرمول های متفاوتی برای قطع یارانه مطرح کردند اما هیچ یک از آنها به مرحله اجرائی نرســید. دولت حتــی در مقطعــی در مورد خــودداری از دریافت یارانه، آن هــم به صورت داوطلبانــه صحبت کرد اما هیچ کس به روی خودش نیاورد.

این در حالی اســت که بســیاری از نمایندگان مجلس و پرسنل مجلس حقوق هــای بالایی دارند اما همان ها از دریافت یارانه انصراف ندادند اما دولت از مردم عادی انتظار دارد که از دریافت یارانه انصراف دهند. طبق قانون اساســی ما و قوانین شــرع، تجســس در کار افراد ممنوع اســت؛ من هم سرک کشیدن به حساب اشخاص را درســت نمی دانم اما شفافیت فعالیت های اقتصادی نیز یکی از شــعارهای انتخاباتی دولت یازدهم بود.

واقعیت این اســت که دولت به آشکاری و شفافیت، نیت های خود را بیان نمی کند. فســاد گســترده در اقتصاد کشور، تنها در هشــت سال گذشته نبوده بلکه فســاد قبل از آن هم در کشــور وجود داشته، بنابراین فساد در جامعه ما ریشــه دارتر از این حرف هاستمتأســفانه در شــرایطی که دلار به سه هزارو ۵۰۰ تومان رســیده و روند صعودی را برای رسیدن به چهار هــزار تومان طی می کنــد، ارزش یارانه هر ایرانی حدود ۵٫۱ دلار خواهد بود. هنوز هم معلوم نشــده که آن همه درآمد افســانه ای نفت چطور و کجا هزینه شده آن وقت برای پرداخت یارانه ناچیز به مردم مدام با اعصاب آنها بازی می کنند.

دولت روحانی ته مانده همه دولت هاســت و پیرمردانی را در دولت خود بر ســرکار گذاشــته که در یک موضوع مثل هدفمندی یارانه هرروز یک حرف به زبان می آورند این در حالی اســت که همه به خوبی می دانند که دولت از چه مســائلی در آینده واهمه دارد. متأسفانه دولت قیمت بنزین را برای جبران کسری بودجه افزایش داد و تنها فشار این افزایش قیمت بنزین، روی طبقات متوسط رفــت درحالی که در همین زمان میلیاردها تومــان در اختیار اتاق های بازرگانی و صنعتگران قرار می گیرد که همه آنها تماما افراد متمولی هســتند. چطور اســت که تزریق این همه پول به افراد پولدار آزاردهنده نیســت آ ن وقت یارانه ۵۴ هزار تومانی به مردم آزاردهنده اســت؟

هم اکنون کار به جایی رسیده که مردم اگر با خودرو شــخصی خود در شــهر رفت وآمد داشته باشند، هزینه های آنها ارزان تر از استفاده از تاکسی در خواهد آمد. حالا که با همه این اوصاف دولت روحانی و وزرای او نتوانسته اند برای جبران کسری های خود در قضیه هدفمندی یارانه ها فکری کنند، بهتر اســت گروهی از کارشناســان غیردولتی و مســتقل با حضور نمایندگان مردم مأمور شــوند تا در عرض ســه ماه موضوع ادامه یارانه ها را به این شکل و شمایل حل وفصل کنند تا دیگر سخنگوی دولت هم با اعلام آنکه هدفمندی یارانه را ادامه می دهیم، بر سر مردم منت نگذارد و مردم را با اظهارات متناقض هرروزه خود، گیج نکند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *