بر اساس نرخ آزاد سازی؛

بلیط پروازهای تبریز- تهران و تبریز -مشهد گران شد

ا: «دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت و شبکه پروازهای داخلی» در بخش‌های هدف از آزادسازی، کلیات، الزامات اجری این طرح، روش اجرا، نظارت بر اجرا و ضمانت اجرا را منتشر شد.

به گزارش تبریز بیدار، به نقل از  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نرخ بلیت هواپیما که طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید تا پایان سال اول این برنامه (۱۳۹۰) نسبت به متنوع‌سازی نرخ بلیت و از ابتدای سال سوم (۱۳۹۲) برنامه پنجم توسعه نیز نسبت به آزادسازی نرخ بلیت هواپیما اقدام می‌کرد اما به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم و عدم کشش بازار، اجرای آن به تعویق افتاد.

اما بالاخره از اوخر خردادماه سال گذشته نرخ بلیت هواپیما در فاز نخست متنوع شد به این معنا که ایرلاین‌ها تنها مجاز به افزایش نرخ‌های بلیت تا سقف ۳۰ درصد بیش از نرخ‌های مصوب سازمان هواپیمایی مشروط بر رعایت الزاماتی از جمله افزایش خدمات بودند تا در نهایت با تصویب شورایعالی هواپیمایی و تایید وزیر راه و شهرسازی در نهایت با استناد به بند «ب» ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه اجرای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در سال پایانی برنامه کلید خورد.


توسعه ناوگان، افزایش توان اقتصادی ایرلاین‌ها، ایجاد رقابت در خدمات‌دهی و فراهم شدن زمینه حق انتخاب برای مسافران سه هدف مهم آزادسازی نرخ بلیت هواپیما است که از روز گذشته به شرکت های هواپیمایی ابلاغ شد. در مرحله نخست اجرای آزادسازی، نرخ بلیت هواپیما در ۱۷۰ مسیر داخلی آزاد شد و نرخ بلیت ۸۷ مسیر جزء مسیرهای حمایتی قرار دارد که همچنان مشمول قیمت گذاری است.


بر اساس این گزارش «دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت و شبکه پروازهای داخلی» در بخش‌های هدف از آزادسازی، کلیات، الزامات اجری این طرح، روش اجرا، نظارت بر اجرا و ضمانت اجرا تدوین شده که به شرح زیر است:

در مقدمه این دستورالعمل آمده: به منظور بهبود شرایط سفر، افزایش رضایتمندی مسافران و ارتقای فضای کسب و کار در حوزه سفرهای هوایی داخل کشور جمهوری اسلامی ایران، آزادسازی نرخ بلیت و شبکه پروازهای داخلی اعم از پروازهای برنامه ای و دربستی بر اساس شرایط مندرج در این دستورالعمل اجرا می شود.

ماده (۱) این دستورالعمل به تعارف اختصاص دارد.

– الزامات آزاد سازی

ماده ۲ : شرکتهای هواپیمایی ملزم به ایجاد بسترها و شرایط ذیل به منظور اجرای آزادسازی نرخ بلیت و شبکه پروازی هستند.

۲,۱ – آزاد سازی پروازهای داخلی صرفاً مشمول پروازهای برنامه ای خواهد بودکه الزاماً از طریق کانال های توزیع شرکتهای هواپیمائی عرضه گردد.

۲,۲– رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه به ویژه دستورالعمل حقوق مسافر ابلاغی توسط سازمان الزامی است.

۲,۳ – ارائه آمار عملکرد مالی و اقتصادی شرکتها به صورت ادواری و یا در بازههای مورد نظر سازمان ضروری است.

۲,۴ – پرداخت کارمزد شناور (Commission)  و یا کارمزد ثابت ( Fixed Service fee) به نمایندگان فروش امکان پذیر گردد.

۲,۵ – پروازهای برنامه ای از کانال سیستم های ذخیره و توزیع جا (CRS,GDS) عرضه گردد.

۲,۶ – پروازهای برنامه ای در قبال صدور بلیت شرکت هواپیمایی و توسط دفاتر فروش شرکتهای هواپیمایی و یا دفاتر خدمات مسافرتی هوائی مجاز عرضه گردد.

۲,۷- اعمال نظارت کافی بر دفاتر خدمات مسافرتهای هوائی در خصوص اطمینان از فروش با نرخ اعلامی شرکت هواپیمایی صورت گیرد.

۲,۸ – برخورداری از زیر ساخت‌های بازرگانی و کانال های استاندارد توزیع و فروش ضروری است.

۲,۹ – درج نرخ ، شرایط فروش و استرداد بلیت و اطلاع رسانی آن از طریق وب سایتشرکت هواپیمایی الزامی است.

-روش اجرا

ماده ۳ : این دستورالعمل با رعایت موارد ذیل اجرا می‌گردد.

۳,۱- به منظور ایجاد فضای رقابتی و رونق هرچه بیشتر فرودگاه‌های کشور مسیرهای پروازی از لحاظ نرخ و شبکه پروازی در دو گروه مسیرهای مشمول آزادسازی نرخ و مسیرهای حمایتی مطابق جدول شماره یک پیوست دسته بندی شده است.

۳,۲-در خصوص مسیرهای حمایتی نرخ بلیت به مدت یکسال توسط سازمان هواپیمائی کشوری تعیین و اعلام می گردد، پس از دوره یکساله این مسیرها نیز با صلاحدید سازمان مشمول آزادسازی نرخ خواهندگردید.

-نظارت بر اجرا

ماده ۴: نظارت سازمان بر جریان آزادسازی پروازهای داخلی در قالب اعمال حاکمیتی خود تحت تدابیر و ساز و کارهای ذیل می‌باشد:

۴,۱-  ایجاد فرصتها و شرایط یکسان برای شرکتهای هواپیمایی جهت ارائه خدمات به مسافران و تعادل در توزیع شبکه پروازی

۴,۲- اتخاذ تدابیر لازم به منظور ایجاد فضای کسب و کار و ارتقای رقابت‌پذیری سالم نسبت به نحوه ارائه خدمات شرکتهای هواپیمایی

۴,۳- پایش و ارزیابی مستمر و موثر فعالیت شرکتهای هواپیمایی به منظور و اتخاذ سیاستها و تصمیم‌های لازم جهت ارتقای سطح ایمنی و کیفیت پروازها

۴,۴- انجمن شرکت های هواپیمایی موظف است اطلاعات و مستندات مربوطه در خصوص نحوه اجرای مطلوب آزادسازی نرخ بلیت و شبکه پروازی را ضمن ساماندهی و بررسی روند عملکرد شرکت ها هر دو ماه یکبار به دفتر نظارت سازمان هواپیمایی کشوری ارائه کند.

۴,۵- دفتر نظارت موظف ست گزارش عملکرد و روند اجرای آزادسازی نرخ بلیت و شبکه پروازی را هر ۳ ماه یکبار به ریاست سازمان هواپیمایی ارائه کند.

-ضمانت اجرایی

ماده ۵- سازمان هواپیمایی می‌تواند در جهت اعمال نظارت بر فعالیت های شرکتهای هواپیمایی در حوزه آزادسازی نرخ بلیت و شبکه پروازی در صورت مشاهده تخلف شرکتها از مفاد مقررات این دستورالعمل بشرح ذیل تصمیم گیری نماید:

۱- تذکر و اخطار کتبی با تعیین مهلت مناسب جهت رفع اشکال

۲- محدود کردن حوزه فعالیت شرکت از لحاظ پروازهای برنامه‌ای و دربستی

۳- محدود نمودن مسیرهای پروازی شرکت از لحاظ مناطق جغرافیایی داخلی یا خارجی

۴- تعلیق فعالیت شرکت طبق بند ب تبصره( ۱) ماده ۶ قانون سازمان هواپیمایی کشوری

تبصره ۱: اتخاذ تصمیم و اعمال برخوردهای مندرج در بندهای ۱ و ۲ بر عهده سازمان است.

تبصره ۲: اتخاذ تصمیم و اعمال برخورد مندرج در بند ۳ برعهده کمیته راهبری آزادسازی است.

تبصره ۳: اتخاذ تصمیم و اعمال برخورد مندرج در بند ۴ برعهده شورایعالی هواپیمایی است.

-سایر موارد:

ماده ۶ : بلیت هایی که قبل از تصویب این دستورالعمل فروخته شده اند مشمول طرح آزادسازی نرخ ها نمی‌شوند.

ماده ۷ : این دستورالعمل در ۷ بند و ۷ ماده و ۳ تبصره تدوین شده است.

ضمائم

آزادسازی نرخ و شبکه پروازی طبقه بندی مسیرهای پروازی کشور

پیوست: طبقه‌بندی مسیرهای پروازی در کشور در قالب آزاد سازی نرخ‌ها و شبکه پروازی

 1. مسیرهای مشمول آزاد سازی
 • شاخص‌های مسیرهای مشمول آزاد سازی:
 • فرکانس پروازی بالا
 • وجود حداقل ۳ شرکت هواپیمایی فعال در آن مسیر ·
 • مسافت کم مسیر و امکان استفاده آسان از شقوق حمل و نقل جایگزین ·
 • تمامی مسیرهای منتهی به فرودگاه کیش، قشم و فرودگاههای شهرهای نفتی است که تمامی پروازهای آنها به صورت دربستی کامل بین شرکت ملی نفت و سازمانهای زیرمجموعه و با هدف جابجایی پرسنل صورت می گیرد.
 • مسیرهای جدید که هم اکنون پروازی توسط شرکت های هواپیمایی در این مسیرها برقرار نیست و در آینده فعال خواهد شد.

       ۲مسیرهای حمایتی

 • شاخص های مسیرهای حمایتی:
 • فرنکانس پروازیه پایین
 • عدم وجود حداقل ۳ شرکت هواپیمایی فعال در آن مسیر
 • مسافت بالای مسیر و عدم امکان استفاده آسان از شقوق حمل و نقل جایگزین
 • مسیرهای مربوط به مناطق محروم

لیست مسیرهای مشمول آزادسازی

الف- تمامی مسیرهای منتهی به فرودگاه های کیش، قشم و فرودگاه های شهرهای نفتی و لیست ذیل به عنون مسیرهای انفرادی مشمول آزادسازی که با شاخص های فوق الذکر تعیین شده اند(۳۵ مسیر)

ردیف

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

مبدا

آبادان

آبادان

اردبیل

ارومیه

اصفها‌ن

اصفهان

اصفهان

اهواز

اهواز

اهواز

مقصد

تهران

مشهد

تهران

تهران

مشهد

تهران

اهواز

تهران

مشهد

اصفهان

ردیف

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

مبدا

اهواز

بندرعباس

بندرعباس

بوشهر

تبریز

تبریز

چابهار

شیراز

کرمان

کرمانشاه

مقصد

شیراز

تهران

مشهد

تهران

تهران

مشهد

تهران

تهران

تهران

تهران

ردیف

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

مبدا

کرمانشاه

گرگان

ماهشهر

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مقصد

مشهد

تهران

تهران

تهران

شیراز

ساری

یزد

زاهدان

رشت

کرمان

ردیف

۳۱

۳۲

۳۳

۳۴

۳۵

۳۶

۳۷

۳۸

۳۹

۴۰

مبدا

مشهد

مشهد

تهران

تهران

تهران

 

مقصد

ماهشهر

بوشهر

یزد

زاهدان

دزفول

 

ب- مسیرهای جدید

ردیف

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

مبدا

ابوموسی

اردبیل

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

مقصد

شیراز

عسلویه

لامرد

بوشهر

دزفول

آغاجاری

ایلام

آغاجاری

آبادان

ماهشهر

ردیف

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

مبدا

اهواز

اهواز

ایلام

آبادان

بندرعباس

بندرعباس

بوشهر

بوشهر

تهران

تهران

مقصد

شیراز

شهرکرد

کیش

خارک

جاسک

خرم آباد

تهران

ماهشهر

ابوموسی

اراک

ردیف

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

مبدا

تهران

تهران

رشت

زاهدان

زاهدان

زاهدان

سیرجان

شاهرود

شاهرود

شاهرود

مقصد

جاسک

سراوان

همدان

بندرعباس

آبادان

بیرجند

ایرانشهر

ایلام

کرمانشاه

اردبیل

ردیف

۳۱

۳۲

۳۳

۳۴

۳۵

۳۶

۳۷

۳۸

۳۹

۴۰

مبدا

شاهرود

شاهرود

شاهرود

شیراز

شیراز

کرمان

کرمان

گچساران

مشهد

مشهد

مقصد

مشهد

اصفهان

شیراز

اهواز

یزد

خرم آباد

یزد

شیراز

سبزواز

طبس

ردیف

۴۱

۴۲

۴۳

۴۴

۴۵

۴۶

۴۷

۴۸

۴۹

۵۰

مبدا

مشهد

مشهد

همدان

همدان

همدان

شاهرود

طبس

شهرکرد

رفسنجان

لامرد

مقصد

ایلام

یاسوج

اهواز

نوشهر

رامسر

بجنور

جیرفت

گچساران

بم

بندرلنگه

ردیف

۵۱

۵۲

۵۳

۵۴

۵۵

۵۶

۵۷

۵۸

۵۹

۶۰

مبدا

شیراز

اهواز

رشت

زاهدان

اهواز

آبادان

آبادان

بندرعباس

تبریز

زاهدان

مقصد

دزفول

نوشهر

اصفهان

دزفول

اهواز

بوشهر

لار

آبادان

ایرانشهرا

 

ردیف

۶۱

۶۲

۶۳

۶۴

۶۵

۶۶

۶۷

۶۸

۶۹

۷۰

مبدا

زاهدان

ساری

شیراز

شیراز

کرمان

کرمان

کرمان

گچساران

اهواز

مشهد

مقصد

یزد

نوشهر

بوشهر

ارومیه

آبادان

بندرعباس

بوشهر

اهواز

آبادان

آغاجاری

ردیف

۷۱

۷۲

 

 

 

 

 

 

 

 

مبدا

تهران

تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

مقصد

جاسک

همدان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست مسیرهای حمایتی

ردیف

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

مبدا

اصفهان

اصفهان

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

ایرانشهر

آبادان

بندرعباس

مقصد

تبریز

یزد

یزد

تبریزی

رشت

ساری

نوشهر

زابل

اصفهان

اهواز

ردیف

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

مبدا

بندرعباس

بندرعباس

بندرعباس

بندرعباس

بندرعباس

بندرعباس

بندرعباس

بوشهر

بوشهر

بوشهر

مقصد

ابوموسی

اصفهان

رشت

چابهار

یزد

تبریز

آبادان

مشهد

اهواز

اصفهان

ردیف

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

مبدا

چابهار

رشت

زاهدان

ساری

شیراز

شیراز

شیراز

شیراز

شیراز

شیراز

مقصد

زاهدان

شیراز

مشهد

بندرعباس

بندرعباس

اهواز

آبادان

اصفهان

بندرلنگه

ساری

ردیف

۳۱

۳۲

۳۳

۳۴

۳۵

۳۶

۳۷

۳۸

۳۹

۴۰

مبدا

شیراز

شیراز

شیراز

شیراز

کرمان

کرمان

کرمان

کرمان

کرمان

کرمان

مقصد

تبریز

زاهدان

نوشهر

چابهار

مشهد

اصفهان

شیراز

زاهدان

تبریز

اهواز

ردیف

۴۱

۴۲

۴۳

۴۴

۴۵

۴۶

۴۷

۴۸

۴۹

۵۰

مبدا

کرمان

کرمانشاه

گرگان

لامرد

لامرد

ماهشهر

ماهشهر

ماهشهر

مشهد

مشهد

مقصد

ساری

شیراز

زاهدان

شیراز

اهواز

مشهد

مشهد

شیراز

نوشهر

زابل

ردیف

۵۱

۵۲

۵۳

۵۴

۵۵

۵۶

۵۷

۵۸

۵۹

۶۰

مبدا

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مقصد

گرگان

اردبیل

زنجان

همدان

خرم آباد

بیرجند

ارومیه

چابهار

رفسنجان

دزفوا

ردیف

۶۱

۶۲

۶۳

۶۴

۶۵

۶۶

۶۷

۶۸

۶۹

۷۰

مبدا

مشهد

مشهد

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

مقصد

اراک

رامسر

ایلام

رشت

بیرجند

خرم آباد

سنندج

ساری

بوجنورد

رامسر

ردیف

۷۱

۷۲

۷۳

۷۴

۷۵

۷۶

۷۷

۷۸

۷۹

۸۰

مبدا

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

مقصد

یاسوج

سیرجان

لار

زابل

رفسنجان

شهرکرد

خوی

بم

شاهرود

جیرفت

ردیف

۸۱

۸۲

۸۳

۸۴

۸۵

۸۶

۸۷

 

مبدا

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

مقصد

آغاجاری

طبس

سبزوار

ایرانشهر

گچساران

نوشهر

بندرلنگه

 

جمع بندی آماری مسیرهای مشمول آزادسازی و حمایتی:

تعداد کل مسیرها: ۲۵۷ مسیر

الف) مسیرهایی که آزاد سازی نرخ در مورد آنها انجام می گیرد:

تعداد مسیرها: ۱۷۰ مسیر (۶۶ درصد)

 • مسیرهای منتهی به جزایر کیش و قشم: ۲۶ مسیر
 • مسیرهای منتهی به شهرهای نفتی: ۳۷ مسیر
 • مسیرهای انفرادی: ۳۵ مسیر
 • مسیرهای جدید: ۷۲ مسیر

ب) مسیرهایی که در مورد آنها سقف نرخی (مدت یکسال) تعیین خواهد شد(مسیرهای حمایتی)

تعداد مسیرها: ۸۷ مسیر (۳۴ درصد کل مسیرها)

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.