رضا شیبانی برای کودک خمینی شهری سرود؛

تقدیم به صدرا کودک چهارساله ای که بخیه از جراحتش بیرون کشیدند

رضا شیبانی شاعر تبریزی با سرودن شعری به حادثه ی بیمارستان خمینی شهر واکنش نشان داد

به گزارش تبریز بیدار، رضا شیبانی شاعر تبریز با سرودن شعری به حادثه یبیمارستان خمینی شهر واکنش نشان داد

آن زخم نا شکیب مرا نیز سوخته ست
چون زخم ریش تو دل من نیز “سوخته” است
آن کس که می خرد به تنت زخم فقر را
صد چون مرا به بازی ثروت فروخته ست
دستی که از جراحت تو بخیه باز کرد
زین پیشتر دهان مرا نیز دوخته ست

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.