با تصویب اعضا؛

تشکیل چهار کمیته تخصصی در کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر

با تصویب کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تبریز چهار کمیته تخصصی در این کمیسیون تشکیل گردید.

به گزارش تبریز بیدار، در آخرین جلسه این کمیسیون با رای اعضا برای بررسی موضوعاتی نظیر طرح های تفصیلی موضعی شامل ساخت وساز بدون ضوابط و بی رویه در روستا های الحاقی، پروژه های فرهنگی و تاریخی، مطالعات عملیاتی کردن و تعیین ضوابط شهرسازی ایرانی اسلامی، مطالعات تهیه و تدوین برنامه های پنج ساله شهری چهار کمیته تخصصی در این کمیسیون تشکیل شد.


در این جلسه پروژه های پیشنهادی نظیر تهیه طرح مطالعاتی جامع عبور و مرور عابرین پیاده، الزام پروژه های با کاربری عمومی به داشتن پارکینگ، تجدید نظر در جدول تراکم، طرح جامع گردشگری با محوریت بازار تبریز و چندین پروژه محلی مورد بحث و تبادل نظر اعضای کمیسیون قرار گرفت.


در ادامه این جلسه پیشنهاد تشکیل چهار کمیته تخصصی معماری، شهرسازی، حفاظت از میراث فرهنگی و حفاظت از کاربری های عمومی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.


بابایی اقدم پس از تصویب تشکیل کمیته های چهارگانه این کمیسیون تصریح کرد: نظرات و نتایج بررسی این کمیته ها که با مشارکت اساتید دانشگاهی انجام می شود در اختیار کمیسیون شهرسازی و معماری قرار خواهد گرفت و هر کمیته در هر ماه گزارش خود را به جلسه کمیسیون خواهد آورد.

رئیس کمیسیون شهرسازی ادامه داد: موضوعاتی نظیر طرح های تفصیلی موضعی شامل ساخت و ساز بدون ضوابط و بی رویه در روستاهای الحاقی، پروژه های فرهنگی و تاریخی، مطالعات عملیاتی کردن و تعیین ضوابط شهرسازی ایرانی اسلامی، مطالعات تهیه و تدوین برنامه های پنج ساله شهری و … از جمله موضوعاتی است که در کمیته های چهاگانه مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.


وی همچنین تاکید کرد: این کمیته ها از مدیران و اساتید و صاحب نظران در حوزه های تخصصی تشکیل خواهد شد و هیچ محدودیتی برای تشکیل جلسات کمیته ها در دانشگاه ها و آموزشکده ها و غیره وجود ندارد.


کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تبریز به ریاست دکتر بابایی اقدم موضوع پروژه های پیشنهادی کمیسیون برای سال ۹۵ را در دستور کار خود قرار داد.


شایان ذکر است در این جلسه با رای اعضای کمیسیون دکتر احتشام حاجی پور به عنوان رئیس کمیته معماری، مهندس ایرج شهین باهر به عنوان رئیس کمیته شهرسازی،  دکتر درس خوان به عنوان رئیس کمیته حفاظت از میراث فرهنگی،  دکتر ایران آهور به عنوان رئیس کمیته حفاظت از کاربریهای عمومی انتخاب گردیدند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.