بازیکن تراکتور سازی بینی اش را گچ گرفت

بینی بازیکن تیم تراکتور سازی دچار شکستگی شده بود.

به گزارش تبریز بیدار، خالد شفیعی در جریان تمرین روز های گذشته تیمش با شکستگی بینی مواجه شده بود که پس از تشخصیص پزشک، بینی اش را گچ گرفت.


بینی این بازیکن در هفته های گذشته نیز دچار شکستگی شده بود.

فردین عابدینی و فرزاد حاتمی نیز دیگر بازیکنان مصدوم نماینده تبریز هستند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.