از 29 بهمن تا 22 بهمن؛

تاریخ به سادگی جغرافیاست

از ۲۹ بهمن تا ۲۲ بهمن راهی زیاد نیست در جغرافیای این شهر و ولی راهی بلند است در تاریخ نگاری شهر اولین ها.

سرویس فرهنگی تبریزبیدار؛

اگر از سمت تهران بیایی  و بخواهی در تبریز گذری داشته باشی بعد از عبور  از جایی که روزگاری دروازه تهران می نامیدندش به بلواری میرسی به نام  29 بهمن و در امتداد آن دانشگاه تبریز  است و اگر بخواهی به سوی  ارک و برج ساعت بروی  باید از خیابان امام بگذری و با پشت سرگذاشتن این تاریخ تبریز تازه به ۲۲ بهمن میرسی. از ۲۹ بهمن تا ۲۲ بهمن راهی زیاد  نیست در جغرافیای این شهر و ولی راهی بلند است در تاریخ نگاری شهر اولین ها.

با خود فکر می کنم که واقعا تاریخ به همین سادگی جغرافیایی است که امروز شکل گرفته است.

تاریخ این شهر حماسه را مرور می کنم،  این شهر را شهر مشروطه می نامند. چون نام ستارخان ها و باقر خان ها ، ختایی ها، ثقه الاسلام ها، حاج علی مسیوها و خیابانی ها و قاضی طباطبایی ها و مدنی ها در این شهر مانده است. 

 ولی چرا مشروطه نماند و انقلاب خمینیون  ماند و این روزها مرزها  و قلوب را در می نوردد. تاریخ نگاری تحلیلی ندارم ولی خوانده ام و فهمیده ام که روزی مردم در صحنه  بودند و رهبر نبود و روزی رهبر بود و مردم نبودند و این شد که تلاش ها، شکنجه ها و شهادت ها به سامان نرسید. روزی ستارخان به نام دفاع از دین برای مملکت قیام کرد و شاه مستبد را به زیر کشید ولی رهبر نبود که مردم را از شر دسیسیه ها به ساحل آرامش برساند و روزی هم ثقه الاسلام  و خیابانی هل من ناصر را سر دادند ولی  افسوس مردم نبودند.

مردم از تاریخ عبرت گرفتند آموختند در فاصله گرفتن بین امام و امت فاجعه شکل می گیرد و رضا قلدرها و پیشه وری ها و پهلوی ها می آیند. این بار مردم تبریز آمدند و به ندای رهبر خود لبیک گفتند که همان شد که خون محمد تجلا پایمال نشد و به هدر نرفت و با رهنمود  سفیر حسین زمان، قاضی طباطبایی، تبریزی ها را در قامت لشکر حق در برابر ابن زیاد زمان ایستادند و او را به زیر کشیدند و کاری کردند کارستان و نهضت چهلم های مردم تبریز نسخه رژیم پهلوی را در هم پیچید.

دوباره مرور می کنم از ۲۹ بهمن با امام همراه شدم که  به ۲۲ بهمن رسیدم. مردم تبریز ندای امام خود را از قم و تهران شنیدند تاریخ ساز شدند و امروز در پی رساندن این پیام به همسایه های نام آشنایمان هستند.آری  تاریخ به همین سادگی جغرافیاست و حکایت، حکایت امام و امت است همین.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.