مروری بر کارزارهای انتخاباتی؛

دستاورد های انتخاباتی انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی ایران با برگزاری ۳۳ انتخابات در طول ۳۷ سال گذشته و ۳۳ بار مراجعه به آراء و نظر مردم یکی از مردمی ترین و دموکراتیک ترین نظام ها بوده و این دستاوردی بزگ برای انقلاب اسلامی ایران می باشد.

سرویس سیاسی تبریزبیدار؛ احمد قهرمانی


انقلاب اسلامی ایران با وجود دستاورد های مختلف در ابعاد سیاسی،اقتصادی،فرهنگی،عمرانی و بین المللی در بعد انتخاباتی هم یکی از دموکراتیک ترین کشورها می باشد که همه مسئولان اجرایی کشور از عالی مقام کشور، رهبر معظم انقلاب گرفته تا رئیس جمهور،نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای شهر ور وستا و سایر مسئولان اجرایی کشور به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند.این در حالی است که دشمنان قسم خورده و در کمین نشسته این نظام به بهانه های مختلف سعی می کنند تا حکومت اسلامی و مردمی ایران را در اذهان مردم جهان ، حکومتی غیر مردمی و غیر دموکراتیک جلوه دهند.

مروری بر انتخابات برگزار شده و مراجعه به آراء و نظر مردم در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در طول ۳۷ سال گذشته و میزان مشارکت مردم در این انتخابات گواهی بر این مدعاست.

در طول این مدت یک همه پرسی تغییر رژیم شاهنشاهی به حکومت جمهوری اسلامی،یک انتخابات خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی، یک همه پرسی تأیید قانون اساسی،یک همه پرسی بازنگری قانون اساسی، ۱۱ دوره انتخابات ریاست جمهوری،۹ دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی،۴ دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری،۴ دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، و در مجموع ۳۳ انتخابات و ۳۳ بار مراجعه به نظر مردم در این مدت به وقوع پیوسته که نشان از اهمیت نظر مردم برای انقلاب اسلامی بوده و گواهی بر این امر که جمهوری اسلامی یکی از دموکراتیک ترین نظام های جهان می باشد. مروری بر این انتخابات و میزان مشارکت مردم نشان از همراهی مردم با این انقلاب می باشد:

۱- همه پرسی جمهوری اسلامی: اولین انتخابات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در تاریخ ۱۰ و۱۱ فروردین ۱۳۵۸ برای تغییر رژیم شاهنشاهی به جمهور اسلامی بود که با مشارکت ۹۸ درصدی مردم نظام جمهوری اسلامی در ایران مستقر می شود.

۲- انتخابات خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی: در ۱۲ خرداد ماه ۱۳۵۸ برای انتخاب خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی بود که با مشارکت ۵۲ درصدی مردم برگزار گردید.

۳- همه پرسی تأیید قانون اساسی: در تاریخ ۱۱ و ۱۲ آذرماه ۱۳۵۸ برای تأیید قانون اساسی نوشته شده توسط خبرگان بررسی قانون اساسی برگزار شد که با مشارکت ۷۵ درصدی مردم قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط مردم تأیید می شود.

۴- همه پرسی بازنگری قانون اساسی:با توجه به نیاز به تغییراتی در برخی مواد قانون اساسی در تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۳۶۸ از طریق همه پرسی و با مشارکت ۵۵ درصدی مردم این تغییرات مورد تصویب قرار می گیرد.

انتخابات ریاست جمهوری
    بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ۱۱ دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده است:

۱- اولین دوره:اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۵۸ با حضور ۱۲۴ نامزد و با مشارکت ۶۷ درصدی مردم برگزار می شود و آقای بنی صدر با ۷۷ درصد رأی شرکت کنندگان به رئیس جمهوری انتخاب می شوند.
۲- دومین دوره: دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۲مرداد ماه ۱۳۶۰ بعد از عدم کفایت سیاسی بنی صدر و فرار وی با حضور ۴ نامزد و با مشارکت ۶۴ درصدی مردم برگزار می شود که شهید محمد علی رجایی با ۸۷ درصد رأی شرکت کنندگان انتخاب می شوند.
۳- سومین دوره: در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۳۶۰ بعد از شهادت شهید رجایی و با حضور ۴ نامزد و با مشارکت ۷۴ درصدی مردم برگزار می شود که آیت اله خامنه ای با کسب ۹۴ درصد آراء شرکت کنندگان انتخاب می شوند.
۴- چهارمین دوره: در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۳۶۴ با حضور ۳ نامزد و با مشارکت ۵۵ درصدی مردم برگزار می شود که باز هم آیت اله خامنه ای با کسب ۸۵ درصد آراء شرکت کنندگان انتخاب می شوند.
۵- پنجمین دوره: در ۶ مردادماه ۱۳۶۸ و با حضور ۲ نامزد و با مشارکت ۵۵ درصدی مردم برگزار می شود که آیت اله هاشمی رفسنجانی با کسب ۹۴ درصد آراء شرکت کنندگان انتخاب می شوند.
۶- ششمین دوره: در ۲۱ خردادماه ۱۳۷۲ و با حضور ۴ نامزد و با مشارکت ۵۱ درصدی مردم برگزار می شود که آیت اله هاشمی رفسنجانی با کسب ۶۲ درصد آراء شرکت کنندگان انتخاب می شوند.
۷- هفتمین دوره:در ۲ خردادماه ۱۳۷۶ و با حضور ۴ نامزد و با مشارکت ۸۰ درصدی مردم برگزار می شود که سید محمد خاتمی با کسب ۶۹ درصد آراء شرکت کنندگان انتخاب می شوند.
۸- هشمین دوره: در ۱۸ خردادماه ۱۳۸۰ و با حضور۱۰ نامزد و با مشارکت ۶۷ درصدی مردم برگزار می شود که سید محمد خاتمی با کسب ۷۷ درصد آراء شرکت کنندگان انتخاب می شوند.
۹- نهمین دوره: در ۲۷خرداد ۱۳۸۴ با مشارکت ۶۰ درصدی مردم و با حضور ۷ نامزد برگزار می شود که آیت اله هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد به مرحله دوم راه می یابند و در ۳ تیر ۱۳۸۴ محمود احمدی نژاد با کسب ۶۲ دصد آراء شرکت کنندگان انتخاب می شوند.
۱۰- دهمین دوره:در ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۸ با حضور ۴ نامزد و با مشارکت ۸۵ درصدی مردم برگزار می شود که محمود احمدی نژاد با کسب ۶۲ درصد آراء شرکت کنندگان انتخاب می شوند.
۱۱- یازدهمین دوره: در ۲۴ خردادماه ۱۳۹۲ با حضور ۶ نامزد و با مشارکت ۷۲ درصدی مردم برگزار می شود که حجت الاسلام حسن روحانی با کسب ۵۱ درصد آراء شرکت کنندگان انتخاب می شوند.

انتخابات مجلس شورای اسلامی

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ۹ دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شده است:
۱- اولین دوره:در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ و با مشارکت ۵۲ درصدی مردم برگزار شد.
۲- دومین دوره: در ۲۶ فروردین ۱۳۶۳ و با مشارکت ۶۴ درصدی مردم برگزار شد.
۳- سومین دوره:در ۱۹ فروردین ۱۳۶۷ و با مشارکت ۶۰ درصدی مردم برگزار شد.
۴- چهارمین دوره: در ۲۱ فروردین ۱۳۷۱ و با مشارکت ۵۸ درصدی مردم برگزار شد.
۵- پنجمین دوره: در ۱۸ اسفند ۱۳۷۴ و با مشارکت ۷۱ درصدی مردم برگزار شد.
۶- ششمین دوره: در ۲۹ بهمن ۱۳۷۸ و با مشارکت ۶۷ درصدی مردم برگزار شد.
۷- هفتمین دوره: در ا اسفند ۱۳۸۲ وبا مشارکت ۵۱ درصدی مردم برگزار شد.
۸- هشتمین دوره: در ۲۴ اسفند ۱۳۸۶ و با مشارکت ۵۵ درصدی مردم برگزار شد.
۹- نهمین دوره: در ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ و با مشارکت ۶۴ درصدی مردم برگزار شد.
۱۰- دهمین دوره انشاءالله با حضور گسترده مردم در ۷ اسفند ماه ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد.

انتخابات مجلس خبرگان رهبری

۴ دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شده است:
۱- اولین دوره: در ۱۹ آذر ۱۳۶۱ و با حضور  156 نامزد و با مشارکت ۷۷ درصدی مردم برگزار شد و ۷۶ نفر انتخاب شدند.
۲- دومین دوره: در ۱۶ مهر ۱۳۶۹ و با حضور ۱۰۶ نامزد و با مشارکت ۳۷ درصدی مردم برگزار شد و ۸۳ نفر انتخاب شدند.
۳- سومین دوره: در ۱ آبان ۱۳۷۷ و با حضور  169 نامزد و با مشارکت ۴۶ درصدی مردم برگزار شد و ۸۶ نفر انتخاب شدند.
۴- چهارمین دوره: در ۲۴ آذر ۱۳۸۵ و با مشارکت ۶۱ درصدی مردم برگزار شد و ۸۶ نفر انتخاب شدند.
۵- پنجمین دوره خبرگان رهبری انشاءالله در ۷ اسفند ۱۳۹۴ با حضور  گسترده مردم برگزار خواهد شد.

انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

چهار دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور برگزار شده است.
۱- اولین دوره:در ۷ اسفند ۱۳۷۷ با مشارکت ۶۴ درصدی مردم برگزار گردید.
۲- دومین دوره: در ۹ اسفند ۱۳۸۱ با مشارکت ۵۰ درصدی مردم برگزار گردید.
۳- سومین دوره: در ۲۴ آذر ۱۳۸۵ با مشارکت ۶۴ درصدی مردم برگزار گردید.
۴- چهارمین دوره: در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ با مشارکت ۶۲ درصدی مردم برگزار گردید.

بنابراین برگزاری ۳۳ دوره انتخابات در عمر ۳۷ ساله انقلاب اسلامی و مراجعه تقریباً سالیانه یک بار به آراء و نظر مردم از دستاوردهای انقلاب اسلامی در بعد دموکراسی و مردم سالاری دینی بوده و نشان  می دهد که مردم در کلیه امور مملکت تعیین کننده می باشند و با حضور گسترده و پرشور خود انقلاب اسلامی را بیمه کرده و در ۷ اسفندماه هم با حضور گسترده و با شور و شعور خود دوباره دشمنان را ناکام و دوستان را خوشحال و انقلاب اسلامی را دوباره بیمه خواهد کرد.

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *