چرا حضور مردم در انتخابات مهم است؟

مسابقه ملی +پوستر

در این رقابت برای ملت برد و باخت مفهومی ندارد زیرا در هر صورت ملت ایران برنده واقعی و نهایی است….. اگر خواهان استمرار امنیت ملی، افزایش عزت ملی و تضمین پیشرفت کشور هستند باید در انتخابات شرکت کنند.

مسابقه ملی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.