اصلاحات به کاهدان زد

حال مردم تبریز از خودشان می پرسند بین کرباسچی و آدم های در قواره وی و نهج البلاغه چه نسبتی است؟

یادداشت مهمان تبریزبیدار؛

اصلاح طلبان به کاهدان زدند، اصلاحات در تبریز با به صف شدن پشت سر کرباسچی اعتبار خود را زیر سوال بردند، چراکه  تبریزی ها اصولا با اصفهانی جماعت میانه خوبی ندارند و حتی سر راهشان هم وقعی قائل نمی شوند چه رسد به افرادیکه فسادشان در مباحث اقتصادی به ابات رسیده است.

حال مردم تبریز از خودشان می پرسند بین کرباسچی و آدم های در قواره وی و نهج البلاغه چه نسبتی است؟

بی شک اولین نقطه ای که باید اعضای ائتلاف اصلاحات در تبریز مشخص نمایند این است که دلیل حمایت یک مفسد اقتصادی که پرونده وی نیز به اثبات رسیده است از این۶ نفر چه چیز است؟

آیا با حمایت چنین افرادی از برخی لیست هامی توان مجلسی در قواره و شان مردم را نظاره گر بود؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.